Omgevingsvergunning

Uit Agriwiki

Wie een wijziging wil aanbrengen aan zijn of haar historische pand, had voorheen soms meerdere vergunningen nodig. De Rijksoverheid wil de procedure tot het verlenen van toestemming zo makkelijk mogelijk maken. Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. De vergunningen voor monumenten, maar ook voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu zijn daarom samengevoegd in één omgevingsvergunning.

Wat is de omgevingsvergunning?[bewerken | brontekst bewerken]

Om een beschermd monument (rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten) te mogen wijzigen moet in veel gevallen een zogenaamde omgevingsvergunning worden verkregen. (Let op: het gaat daarbij niet alleen om wijzigingen aan de buitenkant, maar ook om wijzigingen in het interieur.) Op de website van het Omgevingsloket is te controleren of een vergunning vereist is en eventueel aan te vragen. Burgemeester en wethouders (of de stadsdeelvoorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van het stadsdeel) besluiten over zo'n vergunning. Ze worden daarbij geadviseerd door de gemeentelijke erfgoedcommissie (voorheen monumentencommissie en vaak ook door het gemeentelijke monumentenbureau of een gemeentelijke monumentenambtenaar. Om zo'n vergunningsaanvraag te kunnen beoordelen wordt, zeker bij meer ingrijpende plannen, steeds vaker gevraagd om een bouwhistorisch onderzoek. Om op een verantwoorde manier een plan voor een monument te kunnen opstellen is zo'n onderzoek welbeschouwd onmisbaar. De minister van OCW bemoeit zich maar in beperkte mate met monumentenvergunningen. Dat gebeurt alleen als het een rijksmonument betreft én het om een ingrijpende wijziging of een aanvraag om het monument te mogen slopen gaat. In dat geval adviseert ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (namens de minister) het college van B&W.

De vraag voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft, is niet eenvoudig te beantwoorden. Normaal onderhoud mag altijd zonder vergunning worden uitgevoerd, dus het is absoluut niet zo - zoals soms wordt beweerd - dat men voor elke spijker in de muur een vergunning moet aanvragen. De grens tussen normaal onderhoud en een wijziging is echter niet eenvoudig te trekken. Herstelt men enkele voegen, dan is dat normaal onderhoud, voegt men een hele gevel, dan is dat een wijziging. Schilderen in dezelfde kleur als bestaand is normaal onderhoud, in een andere kleur is een wijziging. Gevelreiniging, hydrofoberen, en het aanpassen van kozijnen en beglazing (bijvoorbeeld enkel glas vervangen door isolerend glas) is altijd een wijziging waarvoor men een vergunning nodig heeft. Wil men een keukeninrichting van vijftien jaar oud vervangen door een moderne, dan zal dat meestal als normaal onderhoud worden beschouwd. Dan is geen vergunning nodig. Gaat het echter om een waardevolle historische keukeninrichting, dan zal men daarin niet zonder vergunning mogen wijzigen. De grens tussen onderhoud en wijzigen blijft echter moeilijk te trekken. In twijfelgevallen doet men er daarom goed aan om vooraf bij de gemeente te informeren. Als men wijzigt zonder monumentenvergunning kan het werk door de gemeente stilgelegd worden en kan worden geëist dat de wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Goed overleg met de gemeente (ruim van tevoren!) kan veel narigheid voorkomen. Bij aankoop van onroerend goed doet men er goed aan om bij de gemeente niet alleen naar het bestemmingsplan te informeren, maar ook na te gaan of sprake is van monumentenbescherming. De verkoper moet hier weliswaar over informeren, maar dat gebeurt niet altijd. Is sprake van een rijksmonument, dan is die status aangegeven bij het Kadaster.

Vergunningsvrij (ver-)bouwen[bewerken | brontekst bewerken]

De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van vele vroegere vergunningen waar onder de monumentvergunning. Met de omgevingsvergunning zijn ook de regels voor vergunningsvrij bouwen aangepast:

  • vergunningsvrij bouwen is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen;
  • de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen zijn verruimd voor die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.

De voorschriften voor vergunningvrij bouwen zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bijlage II), een onderdeel van de Wabo. Met vragen over vergunningsvrij bouwen kunt u terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving.

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

De tekst is gebaseerd op:

  • Bureau Helsdingen

Links[bewerken | brontekst bewerken]