Gebruikersportaal

Uit Agriwiki
Versie door Beheerder (overleg | bijdragen) op 12 apr 2021 om 15:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Het Gebruikersportaal geeft informatie over de manier waarop er inhoudelijk in Agriwiki wordt gewerkt. Welke uitgangspunten gelden bij het opstellen van teksten, rekening houdend het doel en de doelgroep van Agriwiki. Voor meer technische informatie over het werken met teksten en het uploaden van illustraties, kan men terecht op de Hulppagina.


Agriwiki: doel en doelgroep

Agriwiki is in het leven geroepen met als hoofddoel: het bevorderen van de instandhouding van historische boerderijen en erven in Nederland. Agriwiki wil dat doel bereiken door kennis en deskundigheid te verzamelen en toegankelijk te maken voor iedereen die daar belang bij heeft.

De beschikbaarheid van zoveel wetenswaardigheden kan de gebruiker helpen om bijvoorbeeld een restauratie op een verantwoorde manier uit te (laten) voeren; of om op een aantrekkelijk manier de herbestemming van huis en erf te realiseren; of om te leren hoe het huis bouwkundig in elkaar zit; of om het erf op een passende manier in te richten en te gebruiken. En zo meer.

Agriwiki heeft door te kiezen voor de wiki-methode een open karakter en een lage drempel. Boerderijeigenaren, beleidsmakers, adviseurs, architecten, uitvoerders, liefhebbers: allen vormen zij de doelgroep. Toch zijn met name de eersten – de boerderijeigenaren – de belangrijkste mensen op wie Agriwiki zich richt. Zij vormen de primaire doelgroep. Voor hem/haar is de informatie geschreven.


Lemma’s

Agriwiki is opgebouwd uit zogenaamde lemma’s. Dat zijn de teksten, vaak voorzien van illustraties, die het betreffende onderwerp beschrijven. De lemma’s hangen onderling vaak met elkaar samen. Zij vormen een logische structuur en dat is de reden dat ze vaak naar elkaar verwijzen. Bij het opstellen van tekst en bijbehorend beeld moet steeds voor ogen worden gehouden dat de doorsnee gebruiker – als aangegeven: de boerderijeigenaar – de informatie moet kunnen begrijpen en gebruiken. Dus korte teksten, geen vakjargon en duidelijke illustraties. Hierna wordt in het kort beschreven hoe een lemma het beste kan worden ingericht.

Uitgangspunt

De lemma’s in Agriwiki zijn (en worden) geschreven om gebruikt te worden. In die zin bieden ze vooral “need to know”-informatie, nuttige en direct toepasbare kennis. Agriwiki gaat er daarbij vanuit dat het historisch karakter en de architectonische ontwikkeling van gebouw en erf maximaal worden gerespecteerd. In de lemma’s over bouwkundige oplossingen adviseert Agriwiki dan ook het gebruik van authentieke, streek- en typegebonden materialen. Het zelfde geldt voor de beplanting van het erf. Uitgangspunt bij het uitvoeren van bouw- en inrichtingswerkzaamheden is: behoud gaat voor vernieuwing.

De lemma’s in de categorie Landleven bieden boeiende verhalen over gewoonten en gebruiken in en om de boerderij en over de sociale verhoudingen op het platteland. Het gaat hier dus wat meer om "nice to know"-informatie.

Bijzonder aan historische boerderijen is dat ze een grote regionale verscheidenheid kennen. Voor het goede begrip is het nuttig en nodig om in de lemma's die verschillen steeds goed naar voren te brengen. Wat in de ene regio heel gebruikelijk is, komt in de andere niet of nauwelijks voor. Uitgangspunt is dat de regionale aspecten steeds apart worden benoemd en elkaar aanvullen.

Een ander aspect betreft de benaming van bouwkundige onderdelen, van gebruiksvoorwerpen en van materialen. Elke regio, elk dialect kent zijn eigen woord of uitdrukking. Het is het streven om in de betreffende lemma's zo veel mogelijk verschillende benamingen voor hetzelfde - synoniemen - weer te geven.

Titel van een lemma

Bedenk een korte titel die de landing dekt. Bij voorkeur een zelfstandig naamwoord in enkelvoud (bv. bedstee, hooiberg). Soms een samenstelling van meerdere woorden (bijv. Friese melkproductie). Ook een werkwoord kan worden gebruikt (bv. aanscherven, inboeten). Let op: zoek eerst goed in de Agriwiki of het betreffende onderwerp niet al eerder is beschreven.

Intro

De eerste alinea vormt de intro (ook wel "lead" genoemd) en geeft in kort bestek (in twee of drie volzinnen) aan waar het lemma over gaat.

Tekst

De tekst (ook wel "body" genoemd) beschrijft het onderwerp. De omvang van het gehele lemma is bij voorkeur niet langer dan zo'n 500 woorden. Als het langer wordt, overweeg dan af of het niet mogelijk is om het lemma te splitsen Gebruik geen opmaakinstructies. Dus niet inspringen, geen opsommingen. Bij voorkeur ook zo min mogelijk vette of cursieve tekst. Wanneer het toch nodig lijkt, gebruik dan de opmaakmogelijkheden van Mediawiki en niet die van Word. Schrijf in korte zinnen. Niet langer dan 20 tot 25 woorden per zin. Word kan zo worden ingestelddat er een signaal wordt gegeven bij te lange zinnen. Gebruik voor de leesbaarheid op ruime schaal tussenkopjes.

Bronnen

“Deze tekst is gebaseerd op:” en noem dan de gebruikte bronnen. Auteur, titel, jaartal, eventueel met verwijzing naar pagina

Links

Geef de URL van de relevante website. Denk er aan steeds te beginnen met “http:// etc.”. Agriwiki zorgt er dan automatisch voor dat de link tot stand komt.

Verder lezen

Noem titels van relevante literatuur op dezelfde wijze als bij Bronnen (auteur, titel, jaartal). Verwijs alleen naar publicaties die nog niet bij de bronnen staan. Beperk de opsomming van titels tot in de boekwinkel of antiquarisch te verkrijgen of in een bibliotheek te raadplegen publicaties. Steeds meer zijn teksten zijn overigens ook in digitale vorm beschikbaar.


Rubrieken

Agriwiki is ingericht aan de hand van acht hoofdcategorieën en vele subcategorieën, ook wel genoemd de Agriwiki-kapstok:

Boerderijtypologie

Boerderijen zijn te herkennen aan hun functie. Het kan gaan om een landbouw- of veeteeltbedrijf. De functie bepaalt de indeling van de boerderij en het erf rondom de boerderijen. Ook het aantal bijgebouwen en het soort bijgebouwen is herkenbaar. Boerderijen zijn daarnaast ook verschillend per streek.
Alblasserwaard-VijfheerenlandenBoerderijtypenDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGrondsoort en bedrijfsvormenGroningenHoeksche WaardIJsselhoevenLimburgMarkeloNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Bijgebouwen

Op boerenerven zijn veel bijgebouwen te vinden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering zijn er bepaalde typen bijgebouw die veel voorkomend zijn.
Kapbergen

Bouwhistorie

Al duizenden jaren zoeken mensen beschutting tegen de elementen en wordt er ook gebouwd om daar bescherming tegen te bieden. Doordat er gebouwde, maar ook geschreven en getekende oude bronnen zijn, weten wij hoe er in de loop van de geschiedenis gebouwd is. Elke periode heeft zijn eigen kenmerken en stijlen. Een bouwhistoricus kan u daarom ook veel vertellen over uw gebouw door onderzoek te doen naar de manier van bouwen, welke materialen er zijn gebruikt en hoe deze zijn toegepast en in welke stijl(len) er is gebouwd.
ExterieuronderdelenHistorische bouwwijzeInterieuronderdelenKleurhistorieMaterialen en werkwijzenOnderzoek

Erven en landschap

Een boerderij zonder erf is als een boer zonder boerderij. Een erf biedt de boerderij extra ruimte en het erf wordt dan ook praktisch ingericht. Doordat het boerenleven stevig doorpakken is, zijn er op de erven vaak niet veel siertuinen of andere sierelementen te vinden. Een tuin onderhouden kost veel tijd en die tijd kan op een boerenbedrijf beter in de bedrijfsvoering gestopt worden. Planten op een boerenerf zullen dan ook vaak praktisch zijn. Ook is een boerderij vaak ingepast in het landschap doordat de ligging optimaal moet zijn voor de bedrijfsvoering.
BoerenplantenErvenLandschap

Herbestemmen

Steeds meer boerenbedrijven stoppen met hun bedrijfsvoering of worden zo groot dat er een andere boerderijvorm nodig is. Oude boerderijen zijn hierdoor op grote schaal hun oorspronkelijke functie kwijt geraakt. Om deze boerderijen, die zo kenmerkend zijn voor het Nederlandse landschap, te behouden is het nodig deze een nieuwe functie te geven. Het herbestemmen van boerderijen naar woningen, kantoren of zorgcomplexen wordt op grote schaal succesvol toegepast. Hierbij valt ook aan bijgebouwen op boerenerven te denken, deze zijn namelijk ook erg belangrijk voor de karakteristieke waarde van het boerenbedrijf.
BijgebouwenErvenStalruimteWoonruimte

Landleven

Bij een boerderij past een boerenleven met allerlei praktische en traditionele gewoonten. Het is een levensstijl. Al eeuwenlang wordt het boerenleven geleid en het is dan ook rijk aan geschiedenis en cultuur.
Gewoonten en gebruikenOral historySociale verhoudingen

Restauratietechniek

Het terugbrengen van de oorspronkelijke staat van een object. Dit is heel breed. Een boerderij terugbrengen in de staat zoals het 300 jaar geleden was is niet restaureren maar reconstrueren. Echter het terugbrengen van een verrot buitenluik is wel restaureren. Dit moet dan wel gebeuren op een manier die past bij het object, zo authentiek mogelijk is maar ook duurzaam is, zodat er niet volgend jaar weer een restauratie plaats hoeft te vinden.
DakenDuurzame Monumentenzorg (DuMo)FunderingGevelsHoutconstructiesIJzerconstructiesMetselwerkModerne eisenRestauratie-ethiekVensters

Wet- en regelgeving

Het restaureren van objecten en gebouwen wordt door de overheid gecontroleerd. Het gaat immers in veel gevallen om het behouden van een gedeelte van het cultureel erfgoed van een land of streek. De overheid heeft daarom wetten en regels opgesteld omtrent het restaureren en onderhouden van monumenten. Hier tegenover stelt de overheid dan wel subsidie beschikbaar om te helpen daar waar het nodig is om ons landelijk erfgoed te behouden.
Beeldbepalende pandenErfgoed en ruimteGemeentelijke monumentenRijksmonumentenRuimtelijke ordeningSubsidie


Discussie en overleg

Heeft u vragen? Stel ze dan gerust op de pagina voor de vragen! Kijkt u ook eens tussen de reeds gestelde vragen op die pagina en bij de FAQ's. Bovendien kunt u ook antwoord geven op gestelde vragen. Zo helpen we elkaar


Contact

Als u contact wilt leggen met de redactie dan kan dat via info(at)agriwiki.nl.